Choď na obsah Choď na menu
 


Krátke správy zo života farnosti

23. 7. 2010

           

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup a metropolita bratislavský Mons. ThDr. Stanislav Zvolenský so súhlasom všetkých diecéznych biskupov vyhlásil zbierku pre ľudí a rodiny postihnutých povodňami na území Slovenska, predovšetkým pre tých, ktorí stratili a prišli o svoje obydlie. Zbierka sa konala pri všetkých svätých omšiach v nedeľu  20. júna 2010. V celej farnosti Urmince sa vyzbierala celková suma: 1 376,46 EUR /cca 41 467 Sk/. Za príspevky všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Dňa 27. júna 2010 sme si pripomenuli spolu s 85 birmovancami prvé výročie prijatia sviatosti kresťanskej dospelosti. Pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania po prvýkrát navštívil našu farnosť otec biskup Mons. ThDr. Viliam Judák.

Vo štvrtok 24. júna 2010 sa vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach slávila sv. omša za účasti športovcov. Naši mladí futbalisti ďakovali Pánu Bohu za úspešné ukončenie futbalovej sezóny.

V nedeľu 13. Júna, pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sa vo filiálnej obci Horné Štitáre konala hodová slávnosť. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. dekan Mons. Ján Repiský, ktorý vo farnosti Urmince pôsobil v rokoch 1973 až 1985. Za tieto roky úspešnej pastoračnej činnosti sa stal obľúbeným kňazom svojich veriacich. Jeho účinkovanie bolo prínosom pre Cirkev, ale aj všetkých občanov obcí Urmince, Horné Štitáre a Hajná Nová Ves. Na znak úcty a vďaky mu bolo udelené v roku 2006 čestné občianstvo obce Urmince, ako prvému občanovi.

Dňa 9. mája sa konala v Urminciach milá slávnosť. Deti miestnej základnej a materskej školy pripravili kultúrny program pre svoje mamy a staré mamy k ich sviatku matiek, ktorý sa oslavuje v druhú májovú nedeľu. Bohatý kultúrny program, ako i malé darčeky, ktoré pripravili deti v škole zaiste potešil všetky mamičky a staré mamy, ktoré sa v hojnom počte zúčastnili v miestnom kultúrnom dome.

Dňa 2. mája 2010 mladí športovci zorganizovali na farskom dvore 2. ročník farského hokejbalového turnaja. Turnaja sa zúčastnili 4 tímy z farnosti. Hlavnými organizátormi boli Marek Adamkovič a Daniel Hudec. Počas turnaja im pomáhali Ing. Milan Ďurík, Juraj Rybanský a Dominika Bečková.

Dňa 25. apríla sa konala púť k sv. Jurajovi pri rotunde v Nitrianskej Blatnici. Sv. omšu celebroval otec biskup Mons. ThDr. Viliam Judák. Toto jedinečné pútnické miesto v našom radošinskom dekanáte navštívilo aj niekoľko desiatok veriacich našej farnosti.

Dňa 21. apríla pri príležitosti prevzatia nového hasičského auta nášmu miestnemu hasičskému zboru, bolo vykonané za prítomnosti širokej verejnosti našich občanov aj požehnanie tohto motorového vozidla miestnym duchovným. Vozidlo osobne odovzdal hasičom minister vnútra Róbert Kaliňák.

V sobotu 17. apríla sa uskutočnil miništrantský futbalový turnaj dekanátu Radošina. Naše družstvo obsadilo druhé miesto, na prvom mieste sa umiestnili miništranti z Radošiny. Všetkým účastníkom chceme srdečne poďakovať za kvalitnú hru, príkladné športové správanie i bojovnosť. Zorganizovať toto podujatie bolo možné vďaka mnohým ľuďom. Predovšetkým chceme poďakovať p. starostovi Ing. Jozefovi Cifrovi a p. riaditeľovi Mgr. Rudolfovi Majzelovi, p. učiteľovi Igorovi Chrenkovi, p. Mariánovi Ronecovi, p. Michalovi Streďanskému, p. školníkovi Petrovi Dubnému, kuchárkam p. Helene Jehlárovej a p. Božene Bobulovej, Jurajovi Rybanskému, Michalovi Kudelovi, Petrovi Mäsiarovi, Dominike Bečkovej a Nikole Boldišovej.  Deo gratias.

Do redakcie Farských listov sme dostali list od pátra Petra Dušičku SVD, provinciála zo Spoločnosti Božieho Slova z ktorého vyberáme: ,,....Chceme Vám touto cestou srdečne poďakovať nielen za zaslanie týchto listov, ale i za spracovanie správy o našom spolubratovi pátrovi Eduardovi Gézem SVD, Vašom rodákovi. Myslím, že to bude dobrá príležitosť, aby si viacerí na neho spomenuli a pamätali na neho vo svojich modlitbách......"

Počas pôstneho obdobia pobožnosť krížové cesty každý piatok viedli jednotlivé skupiny veriacich podľa stavov (deti, mládež, ženy, muži, manželské páry).

V sobotu 13. marca sa uskutočnil v kultúrnom dome v Horných Štitároch stolnotenisoví turnaj pre mládež. Na turnaji sa zúčastnilo 15 súťažiacich, ktorí súťažili v dvoch kategóriach. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli účasťou alebo pomocou na tomto športovom podujatí. Ďakujeme hlavnému rozhodcovi Zdenkovi Uhríkovi, pomocným rozhodcom Milanovi Leitmanovi a Mariánovi Paškrtovi. Ďakujem tým, ktorí pripravili vynikajúci guláš súťažiacim: Vladimírovi Fulkovi a Milošovi Vančovi. Ďakujem p. učiteľke Chromíkovej za pomoc a organizáciu a samozrejme Ondrejovi Hriadelovi za iniciatívu a prípravu podujatia.

Dňa 7. marca 2010 navštívil našu farnosť páter Lukáš Stanislav Buchta, O. Praem., ktorý u nás pôsobil ako farár v rokoch 1995 - 1997. Sv. omšu celebroval vo farskom kostole a popoludní mal v       zasadačke obecného úradu besedu spojenú s premietaním filmu z jeho zahraničnej cesty.

Klub dôchodcov v Urminciach zakúpil do kostola nové koberce. Použili sa na to finančné prostriedky získané pri fašiangovej kolede. (Pán Boh zaplať!)

Počas vianočných sviatkov sa vo farskom kostole v Urminciach konala výstava „ľudových betlehemov“. Celkom bolo  vystavených 62 betlehemov.

Koledníci "Dobrej noviny" vykoledovali v našej farnosti celkom 1 890 EUR. Všetkým koledníkom i štedrým dobrodincom vyslovujeme úprimné poďakovanie.